Tekst
Text English
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Zadania
Twój biznes
Powrót

Aktualności

 
Akademia Leona Koźmińskiego
Wydział Zarządzania 
Uruchomienie nowego biznesu
Dr hab. Jerzy Cieślik
                  

Terminy zajęć w semestrze letnim 2009/2010 dla doktorantów zostaną podane w późniejszym terminie
Dyżury:
poniedziałek  g. 15.30-16.30 s. B-28

Strona główna / Programy dydaktyczne / Jak uruchomić własny biznes, dr hab. Jerzy Cieślik / Od wstępnej koncepcji do biznesplanu / Materiały / Jak pisać biznesplan
Jak pisać biznesplan
Źródło:
 

 Biznes Plan

Podręcznik pisania biznes planu

 

 

   

1.     Nazwa polska czy angielska?

Stosowanie angielskiej nazwy 'Business plan' miało swoje uzasadnienie w pierwszych latach pojawienia się biznes planów w polskiej gospodarce.

 

Teksty pisane często po angielsku, dla obcojęzycznych odbiorców, siłą rzeczy operowały angielskim nazewnictwem, w tym i pojęciem 'Business plan'.

 

Rozwój polskiej gospodarki i biznesu stworzył, między innymi, potrzebę posługiwania się rodzimą terminologią. W konsekwencji liczna polska literatura ekonomiczna operuje polskimi odpowiednikami angielskich sformułowań.

 

Jednym z nielicznych wyjątków jest 'Business plan', dla którego nie odkryto dotąd lepszego odpowiednika niż 'biznes plan' – w dalszym tekście posługujemy się taką właśnie nazwą.

2.     Zastosowania biznes planu

Biznes plan jest narzędziem zarządzania, które może być użytkowane w różnorodnych sytuacjach z jakimi stykają się przedsiębiorcy.

 

W większości funkcjonujących firm Biznes plan spełnia funkcje narzędzia planistycznego, pozwalającego skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem poprzez:

                                      

·     ustalanie celów i zadań do realizacji:

 

o       dla firm we wczesnym stadium rozwoju Biznes plan jest często pierwszą próbą planowania strategicznego - Przedsiębiorca powinien używać Biznes planu jako narzędzia do ustalania kierunku rozwoju firmy w kilku następnych latach, a plan powinien ustalać etapy działania i procesy, jakie będą prowadzić firmę przez ten okres,

o       Napisanie Biznes planu nie jest gwarancją, że nie powstaną problemy – ale przemyślany plan daje szansę przewidywania sytuacji kryzysowych i wyprzedzającego szukania rozwiązań. Ponadto, dobrze skonstruowany plan może pomagać uniknąć pewnych problemów w ogóle.

·     kontrolę efektywności działania firmy:

 

o       Biznes plan może być stosowany do opracowywania i dokumentowania “kamieni milowych” na biznesowej ścieżce do sukcesu,

o       Obiektywne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest trudne - Biznes plan daje podstawę dla określenia, czy firma jest na właściwej drodze ku celom i zadaniom, jakie ustalono.

·     komunikację z instytucjami zewnętrznymi:

 

o       Misja firmy powinna być znana i zrozumiała dla przyszłych inwestorów, potencjalnych i nowych pracowników, zewnętrznych doradców i klientów,

o       Twój Biznes plan powinien ukazywać, jak wszystkie elementy Twojej firmy pasują do siebie w celu stworzenia żywej organizacji, zdolnej do sprostania określonym wcześniej celom.

 

Ponadto, dla większości przedsiębiorców biznes plany stanowią konieczne narzędzie w procesie poszukiwania finansowania dla przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Przedstawione powyżej cele określają potencjalnych czytelników Biznes planów, do których należą przede wszystkim:

 

·      inwestorzy pasywni i aktywni,

·      kredytodawcy,

·      kierownictwo firmy.

 

Pisząc Biznes plan autor powinien być świadomy różnic w oczekiwaniach tych czytelników:

 

inwestorzy :                    są przede wszystkim zainteresowani wysokim zwrotem z realizowanego przedsięwzięcia, akcepują wyższy poziom ryzyka, o ile racjonalnie zostaną przedstawione narzędzia jego kontroli;

 

kredytodawcy:               ich główną troską jest bezpieczeństwo i terminowość spłaty udostępnionych przedsiębiorstwu środków;

 

kierownictwo firmy:      powinno być zainteresowane jasnym przedstawieniem zadań stawianych przed poszczególnymi działami przedsiębiorstwa.

 

4.     Etapy przygotowania Biznes planu

4.1     Etap 1 – Dlaczego piszesz biznes plan? Twoje cele?

·     Określ kto będzie czytał biznes plan,

·     Czego czytelnik powinien dowiedzieć się o Twoim pomyśle na biznes?

·     Co czytelnik już wie o Twojej firmie?

·     Co chce wiedzieć o Twojej firmie?

·     Jak zamierza wykorzystać informacje, które znajdzie w planie? Jak chciałbyś aby je wykorzystał?

 

Twój sposób komunikacji i treść biznes planu powinny odpowiadać potrzebom czytelników, dla których piszesz Biznes plan. Równocześnie, to Twój plan – napisz to, co chcesz, aby czytelnik wiedział. Pamiętaj, że trzeba zachować kompromis pomiędzy tym, co chce wiedzieć Twój czytelnik i tym, co Ty chcesz aby on wiedział.

4.2     Etap 2 - Napisz konspekt Biznes planu

Rozpoznane cele Twojego Biznes planu i świadomość obszarów wymagających podkreślenia pozwalają przygotować schemat tekstu biznes planu.

 

Taki konspekt może być ogólny lub szczegółowy, ale praktyka wskazuje, że szczegółowy plan będzie bardziej pożyteczny podczas pisania właściwego Biznes planu.

4.3     Etap 3 - Dokonaj przeglądu napisanego konspektu

Przejrzyj konspekt:

 

·     które punkty, ze względu na Twoich czytelników i cele powinny być przedstawione szczegółowo?

·     Które punkty można przedstawić w formie streszczonej?

 

Twój plan powinien opisywać biznes / firmę na dość wysokim poziomie ogólności - w większości przypadków należy unikać zbyt szczegółowych opisów.

 

Równocześnie, należy być przygotowanym na dostarczenie, jeśli to konieczne, szczegółowego poparcia dla publikowanych założeń i rozwiązań.

4.4     Etap 4 - Napisz plan

Pisząc plan korzystaj z konspektu! – konspekt to przewodnik ułatwiający utrzymanie spójnego i kompletnego przekazu dla czytelników.

 

Kolejność, w jakiej poszczególne elementy konspektu będą rozwijane, zależy od następujących kwestii:

 

·     Status firmy i doświadczenie przedsiębiorcy:

 

o       stabilna firma - rozwijając nowe przedsięwzięcie koncentruje się na opisie planowanych zmian / modernizacji; autor biznes planu dysponuje wiedzą historyczną, może korzystać z doświadczenia organizacji,

o       nowy biznes - wymaga kompleksowego spojrzenia na całość zagadnień, wymaga przeprowadzenia badania wielu obszarów zanim zdobędziesz dość informacji, aby o nich napisać.

·     Dostępność informacji:

 

o       historyczna informacja finansowa - o istniejącej firmie i/lub branży w której działa, lub o wynikach branży w której ma działać nowa firma – plany rozwoju działalności wymagają przedstawienia perspektywy finansowej, a wiarygodność Twoich szacunków zależy od trafnej oceny obecnej i historycznej pozycji finansowej,

o       wyniki prowadzonych badań rynku dotyczących planowanej koncepcji biznesowej – założenia dotyczące sposobu działania firmy i prognoz sprzedaży muszą być dopasowane do potrzeb i możliwości przyszłych klientów,

o       wyniki dodatkowych badań – warunki rynkowe ulegają zmianom, należy przewidzieć możliwość / potrzebę aktualizacji posiadanych informacji, zanim zweryfikuje je czytelnik biznes planu.

·     Logika prezentacji pomysłu biznesowego:

 

o       Poziom strategiczny – spojrzenie z najszerszej perspektywy, pozwala określić pozycję planowanego biznesu na rynku,

§         Wstępny szkic pomysłu biznesowego – zapis podstawowych idei dotyczących produktu, rynku i klienta

§         Wstępna weryfikacja finansowa – szkicowe wersje sprawozdań finansowych pozwalają ocenić zasadność realizacji pomysłu oraz zweryfikować, które strategie będą skutecznie działać z perspektywy finansowej,

§         Wnioski z przeprowadzonych badań rynku, analiz produktowych itp. – przedstawienie wiarygodnego poparcia dla promowanego modelu biznesowego,

o       Poziom operacyjny – prezentacja konkretnych sposobów uruchomienia i prowadzenia biznesu,

§         Praktyczne rozwinięcie zweryfikowanego pomysłu biznesowego,

§         Opis metod realizacji, pisany w sposób adekwatny do preferowanego czytelnika,

§         Opis założeń i wyników przeprowadzonych kalkulacji, wspierający przedstawiane tezy (staraj się bieżąco prowadzić szczegółowe notatki na przyjmowanych założeń).

 

Ostatnim elementem Biznes planu, który należy przygotować, jest Streszczenie dla Zarządu. Ponieważ jest to podsumowanie planu, jego treść jest uwarunkowana resztą dokumentu i nie może ono zostać napisane poprawnie dopóki inne składniki planu nie są zupełnie zakończone.

4.5     Etap 5 - Daj swój plan do sprawdzenia

Kiedy już zakończyłeś i przejrzałeś szkic Biznes planu, poproś niezależnego lecz kompetentnego eksperta, aby przejrzał ten szkic pod kątem jego kompletności, obiektywizmu, logiki, prezentacji i efektywności jako narzędzia porozumiewania się.

 

Następnie dokonaj modyfikacji swego planu w oparciu o komentarze swego recenzenta.

4.6     Etap 6 - Uaktualnij swój plan

Biznes plany są dokumentami “żyjącymi” i muszą być uaktualniane, w przeciwnym razie stają się bezużyteczne. Ponieważ Twoje środowisko i Twoje cele - jak i cele i środowisko Twoich czytelników - zmieniają się, uaktualnij swój plan aby odzwierciedlić te zmiany.

5.     Uwagi administracyjne

·        Sporządź plan pracy nad biznes planem, niezależnie od konspektu – harmonogram pozwoli koordynować prace nad częściami biznes planu, szczególnie, gdy Twój dokument będzie przygotowywany zespołowo,

·        Należy sprawować kontrolę nad egzemplarzami biznes planu i prowadzić rejestr ich dystrybucji - proces ten pozwoli uaktualniać rozprowadzone już palny w miarę potrzeb i zapewni, że biznes plan nie będzie kolportowany szerzej niż sobie życzysz,

·        Biznes plan może zawierać zastrzeżenia etyczne, które ograniczają możliwość kolportowania i powielania planu bez zgody właścicieli firmy - należy ująć odpowiednie zastrzeżenia prywatnego udostępniania jeśli plan jest stosowany do poszukiwania zewnętrznego finansowania.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X