Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć
Tematy
 

Nie ma wątpliwości, że rola inicjatorów jest kluczowa z punktu widzenia powodzenia nowego biznesu. W proponowanym ujęciu, do cech, umiejętności i predyspozycji przedsiębiorców podchodzimy w sposób holistyczny (całościowy). Czy i w jakim zakresie ważne są naturalne cechy osobowe i czy można je kształtować? Niewątpliwie ważny jest szerszy kontekst społeczno-kulturowy i demograficzny prowadzenia działalności gospodarczej. Współcześnie, o powodzeniu w biznesie w coraz większym stopniu decyduje wykształcenie oraz nabyte wcześniej doświadczenia i umiejętności  W praktyce obserwujemy bardzo zróżnicowane motywy uruchamiania własnego biznesu zwłaszcza, jeśli chodzi o ambitne, dynamiczne przedsięwzięcia. Założyciele nowych firm powinni być także skutecznymi menedżerami i stąd ważne jest określenie specyfiki przedsiębiorczego stylu zarządzania. W bieżącym, codziennym działaniu pewne cechy i umiejętności operacyjne liderów okazują się nieocenione. Niewątpliwie sytuacja ludzi młodych, uruchamiających własny biznes jest pod wieloma względami specyficzna, co wymaga odpowiednich przygotowań i działań zaradczych.

W wyniku prowadzonych w wielu krajach systematycznych badań, dysponujemy bogatą wiedzą o cechach i umiejętnościach skutecznych przedsiębiorców. Ze względu na wielowymiarowy charakter inicjatyw przedsiębiorczych, wspomniane badania nie doprowadziły to opracowania całościowych konstrukcji teoretycznych, pozwalających jednoznacznie określić wagę poszczególnych czynników w procesie uruchamiania i rozwoju nowych przedsięwzięć. W szczególności nie można jednoznacznie przesądzić, które z cech osobowych mają pozytywny wpływ na sukces przedsięwzięcia, a które nie. Jednakże uogólniona, dzięki licznym badaniom empirycznym wiedza w tej dziedzinie może być cennym punktem odniesienia dla porównawczej oceny własnych cech przez kandydatów na biznesmenów.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X